bir sıçrarsın çekirge iki sıçrarsın çekirge sonunda yakalanırsın çekirge veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir sıç-rar-sın çe-kir-ge iki sıç-rar-sın çe-kir-ge so-nun-da ya-ka-la-nır-sın çe-kir-ge veya üçün-cü-sün-de avu-cu-ma dü-şer-sin çe-kir-ge