gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlandığında yapamaz ve gençliğin ne denli değerli olduğunu o zaman anlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
genç-li-ğin kıy-me-ti ih-ti-yar-lık-ta bi-li-nir