gelin altın taht getirmiş çıkmış kendisi oturmuş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalarını ilgilendirmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lin al-tın taht ge-tir-miş çık-mış ken-di-si otur-muş