gel denilen yere gitmeye ar eyleme gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çağrıldığın yere gitmekten çekinme, gelme denilen yere de gitme, orada sana ilgi göstermezler` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gel de-ni-len yere git-me-ye ar ey-le-me gel-me de-ni-len yere gi-dip ye-ri-ni dar ey-le-me