geçmişlerini karıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

geçmişini araştırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-miş-le-ri-ni ka-rış-tır-mak