gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her şey gerektiği yerde ve zamanda harcanmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-dü-zün mum ya-kan ge-ce-le-yin bu-la-maz