gözleri buğulanmak veya bulutlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gözleri yaşararak çevreyi bulanık görmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-le-ri bu-ğu-lan-mak veya bu-lut-lan-mak