gözü gibi sakınmak veya saklamak veya esirgemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü gi-bi sa-kın-mak veya sak-la-mak veya esir-ge-mek