göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-le su ge-lin-ce-ye ka-dar kur-ba-ğa-nın gözü pat-lar