fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna veya kıçına kabak bağlamış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş` anlamında kullanılan bir söz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

`kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-re de-li-ğe sığ-ma-mış bir de kuy-ru-ğu-na veya kı-çı-na ka-bak bağ-la-mış