eşi benzeri olmamak veya bulunmamak veya yok ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

benzeri olmamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şi ben-ze-ri ol-ma-mak veya bu-lun-ma-mak veya yok