dereyi görmeden paçaları sıvamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiçbir şey yokken hazırlanmaya kalkışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-yi gör-me-den pa-ça-la-rı sı-va-mak