düzen vermek veya düzene koymak veya düzene sokmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

akort etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen ver-mek veya dü-ze-ne koy-mak veya dü-ze-ne sok-mak