dünyayı ben yarattım demek veya havasında olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

aşırı mağrur olmak, büyüklenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya-yı ben ya-rat-tım de-mek veya ha-va-sın-da ol-mak