dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek veya anlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek "(veya anlamak)", insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya-nın kaç bu-cak ol-du-ğu-nu gös-ter-mek veya an-la-mak