cemaziyelevvelini bilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki her türlü yönünü veya kötü durumunu bilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-ma-zi-ye-lev-ve-li-ni bil-mek