boyuma göre boy buldum huyuma göre huy bulamadım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kimse, beden yapısı, zenginlik vb. konularda kendisine uyanı bulabilir ama huyu kendisine uyan bir kimseyi kolay kolay bulamaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yu-ma gö-re boy bul-dum hu-yu-ma göre huy bu-la-ma-dım