boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir konu üzerinde sonradan yetiştikleri hâlde kendilerinden önce yetişmiş olanları geçenler vardır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-nuz ku-lak-tan son-ra çı-kar ama ku-la-ğı ge-çer