bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

verimi az, zahmeti çok olan bir işle çok uğraşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir dir-hem bal için bir çeki ke-çi-boy-nu-zu çiğ-ne-mek