bileğinin hakkıyla veya gücüyle veya kuvvetiyle veya zoruyla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendi gücü ve kendi çalışması ile


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-le-ği-nin hak-kıy-la veya gü-cüy-le veya kuv-ve-tiy-le veya zo-ruy-la