beyler buyruğu yoksula kan ağlatır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yöneticiler, uygulanması güç buyruklar vererek halkı sıkıntıya sokarlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-ler buy-ru-ğu yok-su-la kan ağ-la-tır