beğenmeyen kızını veya küçük kızını vermesin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir durumun beğenilmemesi karşısında, beğenmeyenin umursanmadığını anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ğen-me-yen kı-zı-nı veya kü-çük kı-zı-nı ver-me-sin