ayrıcalık tanımak veya göstermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birine özel hak vermek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

birini kayırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-ca-lık ta-nı-mak veya gös-ter-mek