atla arpayı dövüştürmek veya dalaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

fesat karıştırmak, arabozanlık etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la ar-pa-yı dö-vüş-tür-mek veya da-laş-tır-mak