arsızın yüzüne tükürmüşler yağmur yağıyor demiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`arsız ne kadar ağır hakaret görse de aldırmaz, pişkinliğe vurur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-sı-zın yü-zü-ne tü-kür-müş-ler yağ-mur ya-ğı-yor de-miş