arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-pa ve-ril-me-yen at kam-çı zo-ruy-la yü-rü-mez