alakasını çekmek veya toplamak veya uyandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ilgisini çekmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-la-ka-sı-nı çek-mek veya top-la-mak veya uyan-dır-mak