akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi akılını almış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan kendi aklını başkasınınkinden üstün görür` anlamında kullanılan bir söz. "(akıllar gelin olmuş herkes kendininkini beğenmiş)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl-la-rı pa-za-ra çı-kar-mış-lar her-kes yine ken-di akı-lı-nı al-mış