ahirette on parmağı yakasında olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hi-ret-te on par-ma-ğı ya-ka-sın-da ol-mak