acımasızlaşabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımasız duruma gelme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı-ma-sız-la-şa-bil-mek