aşure yemeye giden kaşığını taşır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir işten yararlanmak isteyen gerekli araçları hazırlamalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şu-re ye-me-ye gi-den ka-şı-ğı-nı ta-şır