TDK Uyumlu Güncel Türkçe Sözlük

"Nedir Ara"

ç  ğ  ş  â  ı  î  ö  ü  û

ağzını burnunu çarşamba pazarına veya çanağına çevirmek ne demek?


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-zı-nı bur-nu-nu çar-şam-ba pa-za-rı-na veya ça-na-ğı-na çe-vir-mek