ağız ağıza vermek veya konuşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iki kişi birbirine pek yakın durarak başkaları işitmeyecek bir biçimde konuşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız a-ğı-za ver-mek veya ko-nuş-mak