çocuk oyuncağı hâline getirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yeteneksiz kimselerin karışmasıyla bir işi değerinden düşürmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk o-yun-ca-ğı hâ-li-ne ge-tir-mek