çoğullaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelimeyi çokluk ifade edecek biçime getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğul-laş-tır-mak