çoğullaştırılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelime çokluk ifade edecek biçime getirilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ğul-laş-tı-rıl-mak