çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi, kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların verimini ileride alır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-na-ğa ne doğ-rar-san ka-şı-ğın-da o çı-kar